Elektrik Faturasına Nasıl İtiraz Edilir?

fatura itiraz

Elektrik faturalarının çok yüksek geldiği bu günlerde fatura bedeli, gerçek kullanım bedellerinden daha fazla gelir. Faturaların yanlış okunması veya kayıp kaçak elektrik bedellerinin yansıtılması sonucu, elektrik kullanıcılarında müşteri memnuniyetsizliği yaratmakta ve şikayetlerin artmasına neden olur. Elektrik faturanızda bir yanlışlık olduğunuz düşünüyorsanız tedarikçi şirkete başvurarak faturanıza itiraz etme hakkınız bulunur. İtirazınız değerlendirip sonuca göre bilgilendirilirsiniz ve gerekliyse zararınız telafi edilebilir.


Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturalarına itiraz etmek için, fatura ve kimlik ile birlikte anlaşmalı olduğu elektrik şirketinin müşteri hizmetlerine dilekçe veya mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir.

Elektrik faturasına itiraz etmek için elektrik tedarikçilerinin sitelerinde bulunan fatura itiraz formlarından da yararlanarak sorunu kolayca yetkililere iletebilirsiniz.

Elektrik faturasına itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Faturanıza itirazda bulunacaksanız en temel yöntem dilekçe yazmaktır. Dilekçenizi yazılı olarak teslim edebilir veya e-posta ile iletebilirsiniz. Yazılı olarak şirkete bizzat teslim ettiğinizde işlemleriniz daha hızlı ve kesin sonuca ulaşacaktır ve yetkililerle birebir iletişimde bulunabilirsiniz. 

Faturanıza itiraz etmek için yazacağınız dilekçede olması gereken başlıca bilgiler hitap edilen kurum, abone veya tesisat numaranız, kimlik bilgileriniz (TC kimlik numarası), itiraz edilen fatura tarihi ve itiraz sebebi, iletişim bilgileriniz, isim-soy isim ve imzanızdır.

Aşağıda elektrik faturasına itiraz için bir dilekçe örneği paylaştık. Örnekteki dilekçeyi kendinize uyarlayarak bir dilekçe hazırlayıp şirkete ulaştırabilirsiniz.

Elektrik faturasına itiraz dilekçesi örneği

…………. Genel Müdürlüğüne


Şirketinizin ............... ilinde ………………………………………...... adresinde ikamet eden ........................ abone numaralı ve ………………….. kimlik numaralı müşterisiyim. .... / .... / 20...  son ödeme tarihli elektrik faturamda bulunan 250 TL tutarındaki elektrik tüketimi bana ait değildir. Bundan önceki faturalarım 100 TL civarındadır.  Konunun incelenerek tarafıma bilgi verilmesini, muhtemel sorunların ve hataların düzeltilmesini arz ederim.

Tarih: …. / …. / 20...

ADRES:
TEL:

Ad-Soyad
İmza

Faturaya itiraz ettikten sonra kaç gün içinde sonuç alınır?

Şikayet sonucunda 10 gün içerisinde teknik incelemeler yapılmakta ve yapılan çalışmalar sonrasında fatura yeniden düzenlenerek ödenen fazla bedel bir sonraki fatura bedelinden düşmektedir.

Faturanıza yaptığınız yazılı itiraza yasal süreler içinde cevap verilmez ve çözü bulunmaz ise EPDK ve Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla ihmali bulunan elektrik tedarik şirketini şikayet edebilirsiniz.

Uyarı: Bu aşamada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise fatura son ödeme tarihidir. İtiraz edilse bile fatura ödemesi geciktirilmemelidir. Öncelikle faturayı ödemelisiniz, itiraz sonuçlandıktan sonra size ait olmadığı halde ödenen tutar varsa iade edilir. Eğer fatura ödemesini geciktirirseniz gecikme faizi uygulanır.

Kayıp Kaçak Tutarına İtiraz Etme

Kayıp kaçak bedeli EPDK'nın yaptığı düzenlemeler ile faturalardan kaldırılmış ve dağıtım bedeli içine katılmıştır. Bu bedel artık faturalarda yer alan bir kalem değildir, bu sebeple aşağıdaki bilgiler eski düzenlemelere dayanmaktadır. Yine de Tüketici Hakem Heyeti'ne dilekçe yazmanız gereken bir durumda örnek olarak faydalanmanız için yazımızın bundan sonraki kısmını kaldırmadık.

Kayıp kaçak tutarları anlaşmalı olan şirketine bağlı olmaması nedeniyle itirazların hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Fatura tutarının 3.300 TL altında kalması halinde Tüketici Hakem Heyeti'ne, bu rakamdan çok olanların ise Tüketici Mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine başvurulması halinde aşağıdaki örnek dilekçe kullanılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Taslağı

T.C. ……………………………….. Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
İsim Soyisim :
Adresi :
E- Posta & Telefon :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Parasal Değeri :
Konusu : Kayıp, kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.
Açıklamalar :1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K Bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.
2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile altyapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK”nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.
Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı EPDK Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.
3-) Aslında 4628 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda kanunun 11. maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.
4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’nın kayıp/kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önün geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.
5-) Mevcut kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanun’un doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.
İş bu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Nedenler :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, ödeme belgeleri, sözleşme, hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
İstem Sonucu :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. / /2011

Adı, Soyadı ve İmza

 

Güncelleme tarihi