Evinize hırsız girmesi durumda zarara girmeyin : Hırsızlık sigortası nedir ve neleri kapsar?

Evinize veya iş yerinize hırsızların girmemesi için güvenlik önlemleri almak yanında, hırsızlık sigortası ile zararınızı da karşılayabilirsiniz. Sadece çalınan kıymetli eşyalarınız değil, aynı zamanda hırsızlık olayı halinde zarar gören mallarınız da hırsızlık sigortası teminatı kapsamına girer. Hırsızlık sigortası hakkında teminat kapsamı, ödemeler, zarar tespiti vb. merak ettiğiniz her şey bu yazıda.


Hırsızlık sigortası nedir?

Hırsızlık sigortası, hırsızlığa veya hırsızlık teşebbüsüne bağlı olarak ev ve iş yerlerine ve buralardaki eşyalara verilen zararları ve maddi kayıpları güvence altına alan sigorta türüdür. Sigortayı yaptıran kişi ile birlikte yaşayan veya çalışanların malları da hırsızlıktan etkilendiyse sigorta kapsamında koruma altındadır.

Bazı türden kıymetli eşya ve evraklar kasada saklanması koşuluyla hırsızlık sigortası ile teminat altına alınır. Yani siz önlemlerinizi aldıktan sonra zararlarınızı karşılamak hırsızlık sigortası ile mümkün olur.

Hırsızlık sigortası hangi durumlarda geçerlidir?

Hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsünün aşağıdaki şekillerde yapılması halinde hırsızlık sigortası ile zararlar karşılanabilir:

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanmak suretiyle
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

Sigorta şirketleri konut ve iş yerleri için poliçeler düzenler ve bu poliçeler içerisinde hırsızlık sigortası için kapsam içindeki mallar ve kıymetler tanımlanabilir veya gruplanabilir.

Hırsızlık sigortası kapsamı nedir?

Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamına girer.

Sigortalı yerde bulunan kıymetler poliçede nitelikleri bakımından gruplara ayrılarak belirtilmiş olabilir. Bu grupların herhangi biri içinde sayılan mallar sigorta kapsamında olur. Bunun haricinde tek bir sigorta bedeli içinde kapsam oluşturulmuşsa bu bedele dair tanıma uyan her şey sonradan edinilmiş olsa bile poliçede ayrıca belirtilmeksizin  kapsam içinde sayılır.

Sigortalı yerlerde hırsızlık eylemine bağlı oluşan hasarlar da kapsam içindedir.

Bazı durumlarda eşyaların muhafazası ile ilgili ek hükümler koyulabilir. Bu durumda sigortacının ödemeden kaçınabilmesi için muhafaza şartlarına uyulmadığını kanıtlaması gerekir.

Hırsızlık sigortası ile teminat altında olmayan, ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek kıymetler vardır. Sanat, antika, koleksiyon vb. özel değeri olan, model, plan, ticari defter, değerli maden veya taşlar, mücevherler, nakit, hisse senedi vb. kıymetli kağıtlar ek sözleşme ile kapsama eklenebilir. Aynı şekilde sigortalıya veya beraberindeki kişilere ait olmayan ama mekanda bulunan mallar, konutlarda bulunan ve toplam sigorta bedeli içindeki değeri belli oranları aşan kısımları da sigorta tarafından normal şartlarda karşılanmaz ama ek sözleşmeyle kapsama alınabilir.

Hırsızlık sigortası tam olarak ne zaman geçerli olur? Hırsızlık sigortasının başlama ve bitişi, aksi belirtilmedikçe poliçede yer alan başlangıç ve bitiş günlerinde saat (öğlen) 12:00 olarak dikkate alınır.

Hırsızlık sigortasının teminatı dışında kalan durumlar nelerdir?

Savaş, ayaklanma, askeri hareketler vb. durumların yarattığı karışıklıklarda, nükleer sebepli zarar ve kargaşa durumlarında, kamu otoritesi tarafından sigortalı mallara yapılacak tasarruflar gibi hallerde, bu durumlarda yararlanılarak meydana gelen hırsızlık ve yağma eylemleri veya teşebbüsleri sigorta kapsamı dışında kalır. Bununla beraber sigortalı kişinin beraber yaşadığı kişiler tarafından yapılmış hırsızlıklar ve envanterdeki açıklar da sigorta teminatı dışında kalır. Ayrıca hırsızların neden olacağı yangın, patlama veya su baskını gibi ek zararlar da hırsızlık sigortası teminatı içinde sayılmaz.

Ek teminat nedir? Yangın sigortasına hangi durumlarda teminat eklenebilir?

Bir sigorta poliçesinde ana teminatları içinde olmayan, olağan dışı bazı olayların da ek teminatlar ile sigorta kasamına alınması mümkündür. Bu teminatların sınırları klozlar, yani poliçeye ekli özel şartlar ile belirlenir. Bu klozların içinde sigortanın kapsadığı ve kapsamadığı haller açıkça belirtilmelidir.

 • Hırsızlık sigortasında ek teminat olarak sunulabilecek konular:
 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen yerde 30 günden fazla kimsenin bulunmaması
 • Sigortalı kıymetlerin başka bir yerde tutuluyor olması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Askeri müdahaleler
 • Yangın, Yıldırım, Patlama ve Deprem, Yanardağ Püskürmesi, Fırtına vb. doğal afetler
 • Sigortalının hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı hırsızlıklar
 • Kılık değiştirerek yapılan hırsızlıklar.

Hırsızlık sigortasında eksik sigorta, aşkın sigorta ve muafiyetler

Eksik sigorta: Eğer aksi bir karar yoksa, poliçede belirlenmiş olan sigorta bedeli zarara uğrayan malların değerinden düşükse, tazminat aradaki farka göre oranlanarak ödenir. Taraflar dilerlerse, bu oranı göz ardı ederek sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının ödenmesi şeklinde karar alabilirler. Bu değişikliğin hırsızlık olayından önce yapılması yeterlidir. Oluşan prim farkını sigorta ettirenin ödemesi gerekir.

Aşkın sigorta: Sigorta bedeli, zararın tutarını aştığı durumda aşan kısım geçersiz sayılır. Bu durum sigortalıya bildirilir ve fazla olan bedel iade edilir.

Muafiyet: Sigorta bedelinin veya zararın belli bir oran üzerindeki kısmının ödenmeyeceği gibi durumlarda anlaşılırsa bu durum poliçede belirtilir.

Eve / iş yerine hırsız girdi! Ne yapılmalı?

Evinize veya iş yerinize hırsız girdiğinde hırsızlık sigortanızın zararınızı karşılaması için bazı girişimlerde bulunmanız gerekir. Sigortalı olarak poliçenizin işleme konabilmesi için sorumluluklarınız şunlardır:

 • Öncelikle sigorta şirketine en geç 5 gün içinde bildirimde bulunmalısınız.
 • Hırsızlığın gerçekleştiğini öğrendiğinizde derhal yetkili makamlara bildirmeli, kıymetli evraklar çalınmış ise kullanımını önlemek için ilgili yerlere aciliyetle başvurmalısınız.
 • Olaydan önce hırsızlığa karşı tüm güvenlik önlemlerini almış olmanız gerekir ve sigortanızla ilgili talimatlara elden geldiğince uymalısınız.
 • Sigorta yetkililerinin gerekli tespitleri yapabilmesine ve zararı en doğru şekilde saptamalarına yardımcı olmalısınız.
 • Zorunda kalmadıkça hırsızlık meydana gelen mahalde ve mallar üzerinde değişiklik yapmamalısınız.
 • Sigortacı tarafından sizden talep edilen bilgi ve belgeleri en kısa sürede sigortacıya sunmalısınız.
 • Zararın tahmini miktarını yazılı olarak ve makul bir süre içinde bildirmelisiniz.
 • Sigortalı mallar ile ilgili başka sigorta anlaşması varsa sigortacıya bilgi vermelisiniz.

Hırsızlık durumunda zararın tespiti nasıl yapılır?

 Hırsızlıktan oluşan zararın tespiti taraflar arasında anlaşma ile yapılabileceği gibi anlaşma sağlanamazsa hakem / bilir kişilere gidilir. Olayın gerçekleşmesinden sonraki 6 ay içerisinde zararla ilgili rapor oluşturulması gerekir. Taraflar bilirkişiyi anlaşarak seçebilir. Anlaşılamayan durumlarda her bir taraf kendi bilirkişisini seçer ve bir de üçüncü hakem-bilirkişi seçilir veya atanır.

 Zararın tespiti yapıldıktan sonra hırsızlığa uğrayan veya zarar gören malların niteliğine göre değer tespiti yapılır. Ticari mallarda zararın gerçekleşmesinden bir önceki günün piyasa fiyatları, eşya vb. mallarda (eskime ve değer kaybı da göz önünde bulundurularak) yenisinin alınması için gerekli bedeller esas alınır.

 Ödenecek tazminat belirlendikten sonra poliçe hükümleri ve yasalara uygun şekilde ve işlemler tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içinde sigortacı sigortalıya ödeme yapar. Çalınan malların bulunması halinde bildirim yapılmalıdır; tazminatta buna göre kesinti veya iade yapılır.

Sigortayı yaptıran tarafın sorumluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı bir zarar artışı olursa, bununla ilgili miktar yangın sigortasının tazminatından düşülür. Zarara sebep olan hırsızlık vb. olaya sigorta sahibi tarafından kasten sebebiyet verilmişse sigortalı tüm haklarını kaybeder.

Hırsızlık sigortası ne zamana kadar geçerlidir?

Hırsızlık olayından sonra sonra tamamıyla zarar durumu varsa (tam zıya durumunda) ödemeden sonra sigorta sona erer. Kısmi olarak hasar oluştuğunda, karşılanması için ödenen bedel toplam sigorta bedelinden düşülür. Böyle bir durumda sigorta sahibi, isterse sigorta bedeline ekleme yapabilir. Kısmı hasar olduğunda her iki taraf da tazminatın ödenmesinden önce sigortayı iptal etme talebinde bulunabilir. İptal durumunda pirim fazlaları hesaplanarak iade edilir.

Sigortalının ölümü, sigorta sahibinin veya sigorta yerinin değişmesi

Hırsızlık sigortasının geçerli olduğu süre içinde sigortalı kişi veya sigorta edilen malların durumunda değişiklikler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda tarafların hakların korunması için bazı kurallar uygulanır:

 Sigorta edilen yerde poliçede belirtilenlere aykırı olacak şekilde sigorta yaptıran taraf bir değişiklik yaparsa ve bu değişiklik bildirim yapma yükümlülüğü bulunur. Bu durumda sigortacı anlaşmayı iptal edebilir veya prim artışına / idesine gidilir. 

 Hırsızlık sigortasında (ölüm hali dışında bir sebepten) menfaat sahibi değişirse sigorta geçersiz olur ve sigortacı yeni sahibe durumu bildirerek fesih hakkı verir. Fesih halinde fazla tahsil edilmiş sigorta primi varsa iade edilir. Sigortalı malların sahibi değişirse, prim borçlarından sigortayı yaptıran kişi ve fesih hakkını kullanmayan yeni sahip sorumlu olur.

Hırsızlık sigortası, zarara uğramanız halinde zararlarınızı karşılamanız için güven veren bir çözümdür. Elbette her sigortada olduğu gibi poliçenizi iyi bilmeniz ve sorumluluklarınız tam olarak yerine getirmeniz önemlidir. Bu sayede tazminat aşamasında sıkıntı yaşamadan hırsızlık olayından oluşan zararlarınızı karşılayabilirsiniz.

Güncelleme tarihi