TV-İnternet-Mobil

Ücretsiz farklı internet ve TV paketlerini karşılaştırın ve en uygun tarifeyi bulun.

TV-İnternet-Mobil

İnternet ve TV tarifelerinizi indirim!

Farklı internet ve TV tarifelerini sizin için en iyisini birlikte bulalım. Hemen formu doldurun, sizi geri arayalım!

GİZLİLİK POLİTİKASI

Güncelleme tarihi
min reading

AKILLI TARİFE ELEKTRİK VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Akıllı Tarife”), www.akillitarife.com adresinde yer alan internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve çağrı merkezleri üzerinden faaliyet göstermekte olup, kullanıcıların kendisine söz konusu platformlardan iletmiş olduğu verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve aşağıda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar dışında işlemeyecek, açıklamayacak, paylaşmayacak veya kullandırmayacaktır. Akıllı Tarife’nin faaliyet gösterdiği platformların kullanılması, burada açıklanan gizlilik ilkelerinin kabul edildiği anlamına gelecektir.

A. Çerez Kullanımı

Aşağıda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde açıklanan hususlar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar ve İnternet Sitesi’nin kullanılması hakkındaki bilgiler, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler kullanılarak elde edilebilir. Çerezler ile, İnternet Sitesi’ni kullanan kişi sayısı, kişilerin İnternet Sitesi’ni ziyaret amaçları, ziyaret sayıları ve İnternet Sitesi’nde geçirdikleri zaman gibi istatistiki bilgiler elde edilir. Çerezler ile toplanan bilgiler, reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak gibi amaçlarla Akıllı Tarife tarafından hizmet alınan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla birlikte kullanılmaktadır. Akıllı Tarife Google Analytics hizmetlerini kullanmaktadır. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve Akıllı Tarife tarafından verilen reklamları kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte ve kimlik tespiti yapılmasına imkan vermeyecek şekilde reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler, herhangi bir kimlik bilgisi içermeyip, toplu olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi gruplara ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlarla hizmet alınan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, Akıllı Tarife reklamlarını yayıncı sitelerde yer verilen banner alanlarında gösterecektir.

B. Ticari Elektronik İletiler

Akıllı Tarife, müşteri veya İnternet Sitesi ziyaretçilerin iletişim bilgilerini Akıllı Tarife ile paylaşması halinde veya müşteri ve İnternet Sitesi ziyaretçilerinden alınan onay üzerine 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak üzere ürün ve kampanyaların tanıtımı, promosyonu, talep edilen hizmetin tanıtımı gibi amaçlarla elektronik ticari ileti gönderebilir. Ancak, müşteri veya İnternet Sitesi ziyaretçisinin, kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini paylaşması halinde, elektronik ticari ileti gönderilmesi için onay aranmayacaktır. Her iki durumda da müşteri veya İnternet Sitesi ziyaretçisi “reddetme hakkı”na sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

C. Resmi Makamlar

Aşağıda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde açıklanan hususlar saklı kalmak kaydıyla, müşteri ve İnternet Sitesi ziyaretçilerinin bilgileri, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir soruşturma, dava, takip vb. bir işlem kapsamında talep edildiği takdirde ilgili makamlarla paylaşılabilir.

D. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, Akıllı Tarife tarafından sunulan hizmetler kapsamında elde edilen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, i. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, ii. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, iii. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ve iv. Kanun’da sayılan haklarınız, hakkında Kanun’un 10’uncu maddesi çerçevesinde bilgilendirilmeniz amacıyla Akıllı Tarife tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Akıllı Tarife, Kanun hükümleri uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Akıllı Tarife, 987730 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bir anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir. Kanun, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı çerçevesinde Akıllı Tarife’nin veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması

Akılı Tarife tarafından sunulan hizmetler kapsamında müşterilere ve İnternet Sitesi ziyaretçilerine ait isim, soy isim, telefon numarası, elektronik posta adresi, adres, çerezler ve diğer İnternet Sitesi kullanım bilgileri ile abonelik ve tüketim bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) tamamı veya bir kısmı; a) İnternet Sitesi ziyaretçilerinin İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurması veya ödeme ve sair amaçlara hizmet eden uygulamaları kullanması halinde otomatik yollarla, b) Akıllı Tarife tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanılması veya elektronik posta yoluyla Akıllı Tarife ile iletişime geçilmesi halinde otomatik olmayan yöntemlerle, İnternet Sitesi ziyaretçileri ile talep etmiş oldukları hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla Kanun’un 5/2/c maddesi kapsamında toplanmakta ve Akıllı Tarife tarafından kullanılan veri kayıt sisteminin bir parçası haline getirilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Akıllı Tarife ile paylaşılan Kişisel Veriler’in tamamı veya bir kısmı, aşağıda sayılan amaçlarla ve yine aşağıda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir: a) Mevcut aboneliklerinde değişiklik ile sonuçlanacak farklı bir kampanyaya veya servis sağlayıcıya geçmek isteyen veri sahipleri tarafından paylaşılan abonelik ve tüketim bilgileri, veri sahibi için avantajlı kampanya veya servis sağlayıcıların tespit edilmesi ve sonucun veri sahibine bildirilmesi amacıyla Kanun’un 5/2/c maddesi kapsamında; b) Mevcut aboneliklerinde değişiklik ile sonuçlanacak farklı bir kampanyaya veya servis sağlayıcıya geçmek, veya genel olarak kampanyalar veya servis sağlayıcılar hakkında bilgi edinmek, veya almış olduğu hizmete ilişkin sorunların giderilmesinde yardımcı olunması amacıyla kendisiyle iletişim kurulmasını isteyen veri sahibi tarafından paylaşılan abonelik, kimlik ve iletişim bilgileri veri sahibiyle iletişim kurulması amacıyla Kanun’un 5/2/c maddesi kapsamında; c) Açık rıza sağlayan veri sahiplerine ait veriler, yeni kampanya ve abonelik imkanları hakkında bilgilendirme, müşteri, abonelik ve tüketim profillerine yönelik analizler yapılması amacıyla Kanun’un 5/1’inci maddesi kapsamında.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Akıllı Tarife ile paylaşılan Kişisel Veriler’in tamamı veya bir kısmı, aşağıda sayılan amaçlarla ve yine aşağıda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmaktadır: a) Veri depolama, veri güvenliğinin sağlanması, analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hususlar amacıyla Akıllı Tarife tarafından hizmet alınan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik altyapı sağlayıcısı üçüncü kişilere Kanun’un 5/2/ç ve 5/2/f maddeleri kapsamında; b) Veri sahibi tarafından talep edilen nihai hizmetin sağlanması amacıyla, Akıllı Tarife tarafından bayilik, acentelik vb. şekillerde ilişki kurulan, veri sahibi tarafından talep edilen nihai hizmeti (ödeme ve abonelik işlemleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sağlayan yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere Kanun’un 5/2/c maddesi kapsamında; c) Akıllı Tarife’nin genel faaliyet politikasına ilişkin kontrollerin yapılması, faaliyetlerine ilişkin olarak münhasıran pay sahibi tarafından alınacak kararların belirlenmesi gibi yönetimsel amaçlarla, Akıllı Tarife’nin yurt dışında yerleşik tek pay sahibine Kanun’un 5/2/c maddesi kapsamında. Kişisel verilerin aktarıldığı yurt dışında yerleşik üçüncü kişiler, çoğunlukla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yer almakta ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği’nde geçerli mevzuata uyum içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

5. Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca veri sahipleri Akıllı Tarife’ye başvurarak: a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu talepler, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca iletildiği takdirde, Akıllı Tarife 30 gün içinde bu talepleri sonuçlandıracaktır. Akıllı Tarife’nin taleplere ilişkin olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahiplerinin talepleri, aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Akıllı Tarife’ye iletilebilir:

Adres :
Beşiktaş - İstanbul

Telefon :  0212 337 37 06

Faks: 0212 337 88 60

E-Posta : [email protected]